Regulamin gabinetu – Trening Uwagi Słuchowej Metodą A.A.Tomatis

 1. 1.     Rozpoczęcie terapii poprzedza konsultacja ze specjalistą, podczas której rodzic/opiekun przekazuje informacje dotyczące trudności dziecka, poziomu funkcjonowania, oraz stanu zdrowia. Na tej podstawie terapeuta wraz z rodzicem/opiekunem ustala zakres pomocy oraz plan terapii.

  2.     Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do dostarczenia terapeucie wszelkich dokumentów dotyczących diagnoz oraz informacji o innych formach terapii, którym poddawane jest dziecko, jeśli uczęszcza ono równolegle na inne zajęcia, a także do poinformowania o ewentualnych przeciwwskazaniach do terapii, przyjmowanych lekach i chorobach na piśmie.

  3.     Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do współpracy z terapeutą i przestrzegania jego zaleceń i wskazówek dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem, w przeciwnym wypadku , terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.

  4.     Terapeuta ma obowiązek informować na bieżąco rodzica/opiekuna o przebiegu terapii ich dziecka.

  5.     Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do systematycznego przyprowadzania dziecka na zajęcia, co wpływa na skuteczność i efektywność terapii ( wyłączając chorobę, przypadki losowe ).

  6.     Podczas terapii rodzic/opiekun przebywa w pomieszczeniu z dzieckiem, zajmuje się małoletnim.

  Wyjątek stanowią ustalenia dotyczące pandemii, lub wewnętrzne, które mówią o pozostawieniu w gabinecie dziecka z terapeutą na czas treningu słuchowego – rodzic/opiekun wychodzi.

  7.     Rodzice/opiekunowie młodszych dzieci są zobowiązani do skrupulatnej obserwacji swojego dziecka podczas terapii ( zwraca uwagę aby dziecko nie gryzło kabli, nie wkładało do buzi, nie zrzucało słuchawek, nie biegało po sali z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa, nie wchodziło na regały i stoliki ).

  8.     W trakcie terapii rodzic/opiekun może wspólnie z dzieckiem układać puzzle, rysować, malować, wycinać, kleić, układać klocki, budować budowle itp. Można rozmawiać oraz odpoczywać, a nawet spać.

  9.     W trakcie terapii nie można JEŚĆ, PIĆ, KORZYSTAĆ Z TELEFONU i innych urządzeń multimedialnych.

  10.Opłaty za terapię pobierane są z góry – w dniu rozpoczęcia terapii cała kwota, która pozostała do uiszczenia pomniejszona o koszty rezerwacji, które pobierane są w dniu diagnozy wstępnej gotówką lub przelewem na konto mBank 35 1140 2004 0000 3302 8067 6846

  11.Wobec braku płatności za terapię jak i braku wpływu zaliczki w dniu wstępnej diagnozy, umówiony termin treningu słuchowego staje się nieaktualny , a tym samym ulega przesunięciu w czasie na inny.

  12.Aby otrzymać zwrot zaliczki za umówioną terapię, pacjent zobowiązany jest odwołać ją najpóźniej 48 godzin po jej wpłaceniu. W każdym innym przypadku, umówiona terapia traktowana jest jako blokada miejsca dla innych a tym samym pieniądze nie są zwracane.

  13.Zajęcia odwołać można telefonicznie 661-061-506 lub bezpośrednio u specjalisty. Brak zgłoszenia odwołanych zajęć ( niestawienie się w umówionym terminie ) do 24 godzin przed zajęciami skutkować będzie naliczaną dodatkową opłatą stosownie do wyliczonej stawki od danego etapu.

  14.Zajęcia odwołane przez terapeutę zrealizowane będą w innym terminie dogodnym dla obu stron.

  15.Wszelkie informacje dotyczące dziecka mają charakter poufny i nie będą udostępniane osobom postronnym bez uprzedniej zgody rodzica/opiekuna dziecka.

  Podpisanie przez Rodziców, Opiekunów, osoby korzystające z terapii Regulaminu Gabinetu Treningu Uwagi Słuchowej A.A.Tomatisa jest jednoznaczne z jego akceptacją i przestrzeganiem.

Kontakt

+48 661 061 506

tomatis@terapiasluchu.eu

Łódź, ul. Senatorska 52