Regulamin gabinetu – Trening Uwagi Słuchowej Metodą A.A.Tomatisa

 1. Rozpoczęcie terapii poprzedza konsultacja ze specjalistą, podczas której rodzic/opiekun przekazuje informacje dotyczące trudności dziecka, poziomu funkcjonowania, oraz stanu zdrowia. Na tej podstawie terapeuta wraz z rodzicem/opiekunem ustala zakres pomocy oraz plan terapii.

 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do dostarczenia terapeucie wszelkich dokumentów dotyczących diagnoz oraz informacji o innych formach terapii, którym poddawane jest dziecko, jeśli uczęszcza ono równolegle na inne zajęcia, a także do poinformowania o ewentualnych przeciwwskazaniach do terapii, przyjmowanych lekach i chorobach na piśmie.

 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do współpracy z terapeutą i przestrzegania jego zaleceń i wskazówek dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem, w przeciwnym wypadku , terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.

 4. Terapeuta ma obowiązek informować na bieżąco rodzica/opiekuna o przebiegu terapii ich dziecka.

 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do systematycznego przyprowadzania dziecka na zajęcia, co wpływa na skuteczność i efektywność terapii ( wyłączając chorobę, przypadki losowe ).

 6. Podczas terapii rodzic/opiekun przebywa w pomieszczeniu z dzieckiem.

 7. Rodzice/opiekunowie młodszych dzieci są zobowiązani do skrupulatnej obserwacji swojego dziecka podczas terapii ( zwraca uwagę aby dziecko nie gryzło kabli, nie wkładało do buzi, nie zrzucało słuchawek, nie biegało po Sali z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa, nie wchodziło na regały i stoliki ).

 8. W trakcie terapii rodzic/opiekun może wspólnie z dzieckiem układać puzzle, rysować, malować, wycinać, kleić, układać klocki, budować budowle itp. Można rozmawiać oraz odpoczywać, a nawet spać.

 9. W trakcie terapii nie można JEŚĆ, PIĆ, KORZYSTAĆ Z TELEFONU i innych urządzeń multimedialnych.

 10. Opłaty za terapię pobierane są gotówką lub przelewem na konto mbank: 35 1140 2004 0000 3302 8067 6846 , NIP: 971 048 62 58

 11. Zajęcia odwołać można telefonicznie 661-061-506 lub bezpośrednio u specjalisty.

 12. Zajęcia odwołane przez terapeutę zrealizowane będą w innym terminie dogodnym dla obu stron.

 13. Wszelkie informacje dotyczące dziecka mają charakter poufny i nie będą udostępniane osobom postronnym bez uprzedniej zgody rodzica/opiekuna dziecka.

 14. Podpisanie przez Rodziców Opiekunów Regulaminu Gabinetu Treningu Uwagi Słuchowej A.A.Tomatisa jest jednoznaczne z jego akceptacją i przestrzeganiem.

Kontakt

+48 661 061 506

tomatis@terapiasluchu.eu

Łódź, ul. Senatorska 52